Skip to content Skip to footer

Privaatsustingimused

LS Health OÜ

1. Meie kontaktandmed ja isikuandmete töötleja kontakt

LS Health OÜ, reg. nr: 14565639; info@lshealth.eu; meie andmekaitse spetsialistiga saate ühendust meie ametlike kontaktandmete kaudu.

2. Milles meie privaatsustingimused seisnevad

Alljärgnevalt seletame lahti:

– mida me kogume,
– mis eesmärgil me kogume,
– millistel juhtudel ja kellele me neid andmeid edastame,
– kuidas ja kui kaua me andmeid hoiame,
– millised on teie õigused teid puudutavates küsimustes,
– kuidas te saate teavet oma andmete töötlemise kohta,
– kuidas me kasutame veebitehnoloogiaid.

3. Kelle isikuandmeid me töötleme ja miks

Töötleme nende inimeste isikuandmeid, kes on huvitatud meie korraldatavatest sündmustest ja pakutavatest teenustest ja kes on andnud nõusoleku sellega seoses kontakteeruda.

4. Mis on isikuandmed ja milliseid isikuandmeid me töötleme?

Isikuandmed (edaspidi ka andmed) on Teie kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed.

4.1. Põhiandmed:

Põhiandmete hulka kuulub teie e-posti aadress, teie nimi, telefon ja vanus. Juhul kui avaldame oma veebilehel või meiega seotud avalikes kanalites meie klientidelt tulnud tagasisidet, siis kooskõlastame selle alati enne kõikide osapooltega.

Andmete kogumise allikad:
Saame andmed teilt endalt ja läbi teie poolt antud nõusoleku.

4.2. Sõnumi sisu

Sõnumi sisu on igasugune kahe isiku vahel elektroonilise side teenust kasutades toimunud suhtlus, näiteks telefonikõnede ja e-kirjade sisu. Oluline on teada, et me hoiame seda saladuses kolmandate asjasse mittepuutuvate isikute eest.

Andmete kogumise allikad:

Saame andmed juhul, kui need meile oma pöördumisega annate.

5. Kuidas me teie isikuandmeid kogume?

5.1 Andmeid kogume ankeedi vormis, mille täitmine toimub enne teenuse tarbimist kas paberil või elektroonilise vormi kaudu.

5.2 LS Health OÜ e-maili kontodele kirjutades.

6. Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

Me säilitame Teie isikuandmeid perioodil, mis seadusega meile pandud kohustus seda ette näeb.

7. Kellele me teie isikuandmeid edastame

Teie isikuandmed jäävad LS Health OÜ-ga seotud inimeste ja veebiteenuste ringi.

8. Millised on sinu õigused isikuandmetega seoses?

8.1. Õigus tutvuda oma andmetega:

Teil on õigus igal ajal tutvuda enda isikuandmetega, mis meie kasutuses on. Samuti on teil õigus saada teavet selle kohta, millised on andmete töötlemise eesmärgid ja säilitustähtajad. Meil on õigus sellistele päringutele vastata
30 päeva jooksul.

8.2. Õigus isikuandmeid parandada:

Kui olete oma andmetega tutvudes avastanud ebaõigeid andmeid või on teie isikuandmed muutunud, saab neid alati muuta meie poole pöördudes.

8.3. Õigus olla unustatud:

Teatud juhtudel on teil õigus lasta oma isikuandmed kustutada. Seda eelkõige nõusoleku ja õigustatud huvi alusel toimuva andmetöötluse osas.

8.4. Õigus esitada vastuväiteid:

Teil on õigus esitada igal ajal vastuväiteid teid puudutava isikuandmete töötlemise toimingu suhtes, mida teeme õigustatud huvi alusel. Vastuväite esitamisel kaalume õiguslikke huvisid ning lõpetame võimalusel kõnealuse andmetöötluse.

8.5. Õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist ajaks, millal me menetleme teie taotlust.

8.6. Õigus võtta oma nõusolek osaliselt või täielikult tagasi.

8.7. Õigus saada enda andmeid masinloetavas vormis.

8.8 Õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

9. Kuidas me tagame andmete turvalisuse

Teie isikuandmeid hoitakse failides, mis asuvad pilveteenuses ja LS Health OÜ arvutis ning mis on krüpteeritud eraldi parooliga, mida teab LS Health OÜ andmekaitse spetsialist. Samuti on andmed veebiteenustes, kus neid ei edastata kolmandatele osapooltele. Veebi kaudu täidetud ankeedi andmed või e-kirja saatmise korral LS Health OÜ kontodele säilitatakse lisaks andmed ka e-posti kontol. Paberil täidetud ankeedid säilitatakse kontoris vastavas kaustas.

10. Privaatsustingimuste muutmine

Aeg-ajalt vaatame me oma privaatsustingimused üle ning teeme sellesse vajalikke täiendusi. Teavitame Teid muutmisest e-posti teel enne muudatuste kehtima hakkamist.

Viimati muudetud 18.05.2020

Hetkel kehtiv privaatsusteade on Teile alati kättesaadav aadressil: www.lshealth.eu/privaatsustingimused/